Close

કોણ કોણ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ
ડો.એમ. ડી. મોડીયા, આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને ડી.એમ.collector-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી જયસુખ ડી પટેલરહેવાસી એડી. કલેકટરadd-collector-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી આઈ જે ગામીતજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી ધર્મેન્દ્ર સિંઘ એમ. ચૌહાણનાયબ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારીdeo-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in

પ્રાંત અધિકારીઓ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ
શ્રી જે. વી. દેસાઈનાયબ કલેકટર ભરૂચ (પ્રાંત)po-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી આર. કે. ભાગોરાનાયબ કલેક્ટર અંકલેશ્વર (પ્રાંત)sdm-ank[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી અશોક ક કળસરીયાનાયબ કલેક્ટર જંબુસર (પ્રાંત)sdm-jambusar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી આર. કે. ભાગોરાનાયબ કલેકટર ઝગડિયા (પ્રાંત)sdm-jhagadia[at]gujarat[dot]gov[dot]in